Je zoekopdracht is verzonden!

Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestigingsemail. Hierin staan alle gegevens van je zoekopdracht en kan je een account aanmaken.

Als je met meerdere personen een zoekopdracht hebt moet je wachten totdat zij ook zich hebben aangemeld via hun uitnodiging.

Daarna gaan wij aan de slag met het zoeken van een woning.

wifi_off

De verbinding met de server is verbroken, wacht tot je weer verbinding krijgt!

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en) en afspraken tussen iRent 020 en de woningzoekende, hierna te nemen ‘Opdrachtgever’.

Artikel 2 Definities

2.1. iRent 020: Een woningbemiddelingsbureau ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer: 74273353 te noemen onder webadres: https://irent020.nl, hierna te noemen ‘Makelaar’.

2.2. Woningzoekende: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die de Makelaar opdracht geeft om te bemiddelen bij het zoeken van woonruimte die niet tot de portefeuille van de Makelaar behoort.

2.3 Onder bemiddeling wordt verstaan: de inspanningsverplichting van Makelaar gericht op het tegen betaling van een bemiddelingsvergoeding (courtage) door Opdrachtgever in contact brengen van Opdrachtgever met potentiële verhuurder(s), opdat Opdrachtgever met een verhuurder van een woonruimte een huurovereenkomst sluit, waaronder is begrepen de begeleiding door Makelaar bij bezichtiging(en) van een of meer woonruimte(n) als bedoeld in artikel 7:425 BW.

2.4 Onder bemiddelingsvergoeding of courtage wordt verstaan de door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde tegenprestatie voor diens bemiddelingswerkzaamheden.

2.5 Bepalingen die afwijken van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden tevens verstaan: per email, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

2.7 De door Makelaar te vervaardigen c.q. door Opdrachtgever verstrekte schriftelijke adviezen, documenten, (taxatie)rapporten, onderzoeken, e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als ‘de bescheiden’. Onder ‘de bescheiden’ worden verstaan schriftelijke stukken en op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op usb-sticks of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.8 Makelaar behoudt zich het recht voor om bij gewijzigde regelgeving de algemene bemiddelingsvoorwaarden van Makelaar te wijzigen.

2.9 Het om welke reden dan ook niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene bemiddelingsvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 3 Overeenkomsten, opdrachten

3.1 Mondelinge afspraken binden Makelaar eerst nadat deze schriftelijk door Makelaar zijn bevestigd dan wel zodra Makelaar met instemming van Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3.2 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene bemiddelingsvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Makelaar bindend.

Artikel 4 Verplichtingen van Opdrachtgever, verschuldigheid van courtage

4.1 Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Makelaar gewenste vorm aan Makelaar ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever zal in alle opzichte n zijn medewerking verlenen aan een deugdelijke uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst door beide partijen. Opdrachtgever zal niets doen en/of nalaten dat een deugdelijke uitvoering van deze overeenkomst belemmert of kan belemmeren.

4.3 Indien Opdrachtgever en/of zijn relaties blijken te gaan wonen in een woonruimte, waarvan Opdrachtgever de gegevens van Makelaar heeft verkregen, is Opdrachtgever de courtage aan Makelaar verschuldigd, ongeacht of de huurovereenkomst door bemiddeling van Makelaar tot stand is gekomen

4.4 Indien door welke oorzaak dan ook Opdrachtgever niet gaat wonen in de woning voor welke door de bemiddeling door Makelaar een huurovereenkomst tot stand is gekomen, of indien de huurovereenkomst voor deze woning wordt beëindigd, vernietigd of ontbonden, blijft Opdrachtgever gehouden de courtage te betalen en heeft Opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie daarvan.

4.5 Indien Opdrachtgever na het geven van een akkoord voor het huren van een woonruimte, om redenen welke niet aan Makelaar zijn toe te rekenen, de woonruimte niet langer wenst aan te huren, is Opdrachtgever gehouden aan Makelaar een bedrag te voldoen gelijk aan de courtage die Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigd zou zijn geweest indien definitief een huurovereenkomst tot stand zou zijn gekomen met de betreffende verhuurder. Daarnaast is Opdrachtgever gehouden Makelaar te vrijwaren voor eventueel door de betreffende verhuurder geleden schade.

4.6 Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Makelaar gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging c.q. de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.7 Indien Opdrachtgever aan iRent 020 verzoekt tot het overgaan van het indienen van een huurvoorstel bij een derde, deze ook daadwerkelijk door iRent 020 laat indienen bij een derde en na akkoord zich - om een niet door iRent 020 toe te rekenen reden - afziet van een object, dan is Opdrachtgever een bedrag verschuldigd van €250,00 exclusief BTW.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van Opdrachtgever worden opgenomen in de administratie van Makelaar. Makelaar verstrekt zonder toestemming van Opdrachtgever geen gegevens aan derden. De geregistreerde gegevens worden uitsluitend door Makelaar gebruikt ten behoeve van de uitvoering van door haar met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 6 Voortgang, uitvoering opdracht/overeenkomst

6.1 Makelaar is gehouden de opdracht/overeenkomst op deskundige, zorgvuldige wijze en conform de hiervoor in haar branche geldende maatstaven uit te voeren.

6.2 Makelaar kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 7 Duur overeenkomst, inspanningsverplichting makelaar

7.1 Een overeenkomst tot bemiddeling loopt voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Makelaar zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om het door Opdrachtgever gewenste c.q. beoogde resultaat te bereiken. Dit is te allen tijde een inspanningsverplichting van Makelaar en geen resultaatsverplichting. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Makelaar, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 8 Einde en opzegging van de bemiddelingsovereenkomst

8.1 Tenzij anders overeengekomen en onverminderd het overigens bepaalde in deze algemene bemiddelingsvoorwaarden, eindigt de bemiddelingsovereenkomst onder meer door:

  • a. vervulling van de overeenkomst door Makelaar;
  • b. opzegging door Opdrachtgever;
  • c. opzegging door Makelaar.

8.2 De overeenkomst is vervuld zodra het beoogde resultaat is bereikt.

8.3 Opdrachtgever en Makelaar zijn bevoegd om deze overeenkomst op ieder moment op te zeggen.

8.4 Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Artikel 9 Bemiddelingscourtage

9.1 De woningzoekende geeft de makelaar een opdracht tot het zoeken van een woonruimte die grotendeels of geheel voldoen aan de opgegeven selectie voorkeuren. De Makelaar werkt conform het ‘No Cure No Pay’ principe. Nadat passende woonruimte voor de woningzoekende wordt gevonden, is de woningzoekende aan de Makelaar bemiddelingscourtage (gelijk aan één maand huur, exclusief BTW) verschuldigd, indien de Makelaar door haar bemiddeling een huurovereenkomst tot stand brengt. Deze bemiddelingskosten dienen te worden voldaan voordat de sleutels van het gehuurde worden overgedragen.

9.2 Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, wordt een aanmaning verstuurd. Indien uiterlijk 7 dagen na de eerste aanmaning de vordering niet wordt voldaan, wordt een tweede aanmaning verstuurd. Met de tweede aanmaning is de woningzoekende over het factuurbedrag een contractuele rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien uiterlijk 7 dagen na de tweede aanmaning de vordering niet wordt voldaan, is de woningzoekende aan de Makelaar buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €250,-. Indien nog geen betaling is ontvangen, is de woningzoekende aansprakelijk voor de kosten die de Makelaar ter inning van haar vordering moet maken.

9.3 De woningzoekende is aan de Makelaar de volledige courtage verschuldigd, indien blijkt dat de woningzoekende zonder medeweten van de Makelaar achteraf toch de woonruimte heeft geaccepteerd, die eerder door de Makelaar aan de woningzoekende was aangeboden en hij heeft geweigerd.

9.4 Indien woningzoekende de Makelaar de opdracht geeft voor bemiddeling bij het vinden van een woning, is woningzoekende verplicht om een huurovereenkomst met een woningaanbieder tot stand te laten komen door bemiddeling van de Makelaar. Als de huurovereenkomst op andere wijze tot stand komt, is woningzoekende een boete aan de Makelaar verschuldigd van één maand huur inclusief BTW.

9.5 De woningzoekende dient aan de volgende zaken te hebben voldoen alvorens de woonruimte aan hem beschikbaar wordt gesteld:

  • de huurovereenkomst dient door alle partijen te zijn ondertekend; 
  • de woningzoekende heeft de verschuldigde huur en borg betaald;
  • de woningzoekende heeft aan de Makelaar de bemiddelingscourtage betaald.

9.6 Partijen kunnen aan de beëindiging van de overeenkomst door opzegging geen recht op schadevergoeding ontlenen, tenzij wordt opgezegd vanwege het tekortschieten in de nakoming van een of meer verplichtingen door de andere partij.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Indien Makelaar bemiddelt bij het tot stand brengen van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder is Makelaar nimmer partij bij de huurovereenkomst en hij is niet aansprakelijk voor de inhoud en de uitvoering van de huurovereenkomst. Makelaar is in geen geval aansprakelijk voor de schade van Opdrachtgever die het gevolg is van de situatie dat de huurprijs en/of de overeengekomen service(kosten) en/of de bijkomende al dan niet eenmalige vergoedingen niet in overeenstemming zijn met de wet.

10.2 Makelaar kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Makelaar, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden.

10.3 Makelaar is niet aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of het nalaten hiervan door de andere partij bij de door bemiddeling van Makelaar tot stand gekomen huurovereenkomst.

10.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Makelaar.

10.5 Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Makelaar in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Makelaar hiervoor verzekerd is.

10.6 Indien Makelaar niet verzekerd is als bedoeld in het vorige lid is de aansprakelijkheid van Makelaar te allen tijde beperkt tot twee maal de hoogte van de door Makelaar aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden en/of diensten in rekening gebrachte en/of te brengen courtage.

10.7 Makelaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele schade en/of gebreken aan de woning die bij de aanvaarding door Opdrachtgever van de woning aanwezig is. Het is aan Opdrachtgever zelf de woning te controleren op eventuele schade en/of gebreken en zo nodig de verhuurder daarop aan te spreken.

Artikel 11 Bevoegde rechter, toepasselijk recht

11.1 Op de tussen Makelaar en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

11.2 Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Makelaar, voor zover de wet zich daar niet dwingendrechtelijk tegen verzet, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Makelaar is gevestigd.

Privacy Overeenkomst

iRent 020, gevestigd aan Keizersgracht 258 D, 1016 EV Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://irent020.nl
Keizersgracht 258 D, 1016 EV Amsterdam, Noord-Holland, Nederland

Max Brummer is de Functionaris Gegevensbescherming van iRent 020. Hij is te bereiken via max@irent020.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

iRent 020 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw activiteiten op onze website Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken iRent 020 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken iRent 020 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- iRent 020 analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

iRent 020 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Adres > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

E-mailadres > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Telefoonnummer Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

BSN-nummer > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Geboortedatum > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Geboorteplaats > Half jaar mits al je zoekopdracht(en) zijn afgerond > Dan kunnen wij je zo goed en snel mogelijk helpen met je zoekopdracht

Delen van persoonsgegevens met derden

iRent 020 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

iRent 020 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het portaal.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. iRent 020 zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

iRent 020 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

klik hier

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

iRent 020 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@irent020.nl

Voeg een medehuurder toe

Je moet wel je voornaam invullen!

Je moet wel je achternaam invullen!

Je moet wel je telefoonnummer invullen!

Wat wordt de samenstelling van je toekomstige woonsituatie?

Je moet wel je samenstelling opgeven!

Wat is momenteel jouw werkstatus?

Je moet wel je arbeidsstatus invullen!

Met hoeveel personen ga je samenwonen?

Hoeveel slaapkamers zouden er moeten zijn?

Wat is jouw voorkeur van de inrichting van de woning?

Wat is het maximale budget voor de huur per maand exclusief gas, water en licht?

Je moet wel je budget invullen!

Voor welke locatie(s) heeft je een voorkeur?

Vanaf wanneer wil jij je nieuwe woning betrekken?

/

/

2024

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Je moet wel een datum invullen!

Een mooi en fincancieel realistische huurwoning vinden in Amsterdam lijkt in deze tijd onmogelijk geworden. Om dit process toch succesvol te maken kunt u overwegen om ons een zoekopdracht te geven.

Een zoekopdracht is op No Cure- No pay basis, indien we een passende woning voor u hebben gevonden rekenen wij u 1 maand huur + 21% BTW.

Bent u opzoek naar de juiste huurwoning in Amsterdam en wilt u gebruik maken van onze service? Klik dan onderaan de pagina verder.

Opdrachtgever

Je moet wel je voornaam invullen!

Je moet wel je achternaam invullen!

Je moet wel je telefoonnummer invullen!

Huidig adres

Je moet wel je straatnaam invullen!

Je moet wel je huisnummer invullen!

Je moet wel je postcode invullen!

Je moet wel je stad invullen!

Je moet wel je provincie invullen!

Je moet wel je land invullen!

Je krijgt nu de mogelijkheid om alle medehuurders op te geven.

Zodra je de zoekopdracht hebt ondertekend wordt er een e-mail gestuurd naar alle medehuurders, zodat zij ook akkoord kunnen gaan met de Algemene Voorwaarden en de Privacy Overeenkomst. Hiermee bevestigen zij ook dat ze een van de mede-opdrachtgevers zijn. Indien je als enige de huur gaat betalen of je alleen gaat wonen hoef je niemand op te geven.

Naam

E-mailadres

Je hebt nog geen medehuurders toegevoegd!

Je moet wel je medehuurders opgeven!

Ondergetekende heeft de Algemene Voorwaarden en de Privacy Overeenkomst van iRent 020 ontvangen en hiervan kennisgenomen. De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van deze opdrachtbevestiging. Ondergetekende verklaart zich door ondertekening van deze opdrachtbevestiging medeakoord met de inhoud hiervan. Deze offerte is geldig voor een onbepaald termijn en is geheel kostenloos. Voor de verdere bepalingen word verwezen naar de Algemene Voorwaarden.

Je moet wel de stad van ondertekening invullen!

Je moet wel een handtekening invullen!